Valorisatieonderzoek INTO Work

Kwetsbare jongeren kunnen de sprong van school/opleiding naar arbeid vaak niet maken. Uitval gaat samen met uitval in breder maatschappelijk perspectief.
Bij INTO Work worden de jongeren begeleid in en naar de reguliere arbeidsmarkt.

Gesubsidieerd door ZonMw en in samenwerking met de Gemeente Almere, Pro Almere, Mind at Work ea. is een valorisatieonderzoek opgezet om de duurzaamheid van dit traject te onderzoeken.
Door het afnemen van interviews met (oud)deelnemers (inclusief de inzet van de Workrelated Quality of Life schaal) en focusgroepen met ouders, (oud)deelnemers werkgevers en diverse instellingen (gemeente, Veilig Thuis, PRO, Save en consulenten) is onderzocht hoe goed IntoWork werkt en wat we hierin nog beter kunnen doen.

                     

De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn:

 1. 75% van de jongeren geplaats bij IntoWork stroomt door naar arbeid waarvan 71% duurzaam
 2. 82% procent is tevreden over de ondersteuning van IntoWork
 3. 97% geeft continuering van ondersteuning te willen
 4. Werkgevers geven aan geen structurele ondersteuning te kunnen bieden.
 5. 14% ervaart te veel stress op het werk

 

De belangrijkste aanbevelingen zijn:

 1. Gemeentebreed oprichten van een data verzamelings- & monitoringsconvenant
 2. Meer afstemming met het steunsysteem
 3. Inclusie van huiselijk- en familiaal geweld als intakecriterium
 4. Het invoeren van een instrument als de WRQoL (dit bevordert ervaren autonomie en is nuttig om werkgerelateerde spanning vroeg te kunnen signaleren en secundaire motivatie problematiek te voorkomen)
 5. Aanvullende begeleiding van werkgevers en een betere matching op werkgerelateerde competenties
 6. Borging van duurzame ondersteuning (ook ná IntoWork) is nodig om uitval te voorkomen

Uit dit onderzoek zijn verschillende protocollen voortgekomen. Deze zijn allen vrij te downloaden.

 1. AVG-protocol
 2. Convenant monitorings en datasamenwerking
 3. Factsheet Begeleiding Doelgroep

 

Het vervolg:

 1. Momenteel is een groep organisaties welke werken mét en voor de LVB-doelgroep bezig om de begeleiding tijdens en vooral ook na IntoWork verder vorm te geven.

.

INTO Work

INTO Work