OVERIGE PROJECTEN

Mind at Work is actief op het gebied van innovatieve projecten en toegepast wetenschappelijk onderzoek waarbij het uitbreiden, verdiepen en verbeteren van dienstverlening op gebied van school, arbeid en zorg continue de aandacht krijgt.

Enkele projecten van Mind at Work:

rugzak

Passende Participatie

Aan het einde van het voortgezet onderwijs moeten jongeren kiezen welke vervolgopleiding ze willen gaan doen. Met het project “Passende Participatie” is onderzocht of jongeren daadwerkelijk minder uitvallen bij een vervolgopleiding als hun schooladvies gebaseerd is op wat ze goed kunnen.

Als een opleiding past bij wat je goed kan, dan zul je het beter doen op school. Maar hoe weet je nou precies wat bij je past? Om je diploma te kunnen halen moet je de gekozen opleiding niet alleen leuk vinden, maar je moet het ook goed kunnen. In het project “Passende Participatie” krijgen jongeren advies over welke vervolgopleiding ze het beste kunnen gaan doen. Na het maken van verschillende testen krijgen de jongeren inzicht en advies over wat ze goed kunnen en welke opleiding daarbij past.

De leerlingen geven aan blij te zijn met het gekregen advies omdat het hun meer duidelijkheid geeft over hun schoolkeuze. Ook voor de leraren heeft het een toegevoegde waarde. Met de extra informatie over de leerlingen kunnen zij hen nog beter begeleiden.

Het project Passende Participatie is een experimenteel onderzoek in opdracht van het UWV en wordt uitgevoerd op verschillende scholen voor Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs.

Meerwerk(plus)

Meerwerk (Plus) is een succesvol project geweest waarbij Mind at Work jongeren/schoolverlaters met een MLK-indicatie tussen de 16 en 23 jaar heeft begeleidt naar werk. Ze zijn intensief voorbereid en begeleidt, waarbij veel  aandacht is besteed aan het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen, zodat de complexe problematiek uiteen gerafeld werd en er een optimale aansluiting met de arbeidsmarkt gezocht kon worden. Daarnaast lag het accent op de communicatie met de (potentiële) werkgever.

Door de intensieve voorbereiding en begeleiding van de jongere en de samenwerking met partners als de gemeente Almere, het UWV, scholen (ROC Flevoland, PraktijkOnderwijs Almere, MEE/SPD) zijn veel jongeren erin geslaagd een baan te vinden en te behouden.

De re-integratieconsulent/jobcoach van Mind at Work heeft hierbij de rol van begeleider, adviseur en aanspreekpunt voor alle betrokkenen vervuld.

Met LWOO rugzak van school naar werk

Voor het UWV heeft Mind at Work een onderzoek gedaan naar het leerweg ondersteunend onderwijs op het VMBO. Onder de titel ‘Met LWOO rugzak van school naar werk’ vindt u hier de uitkomsten van het onderzoek.

Jack en Jill

Voor het WAJONG-fonds van het UWV ontwikkelt Mind at Work een prototype netwerk van professionals in de zorg-, onderwijs- en arbeidssector in de regio Flevoland.

Doel van dit project is het vroegtijdig indiceren van jongeren met een verborgen handicap. Er wordt samengewerkt met het UWV, de zorg, gemeente Almere en het onderwijs (ROC Flevoland en VMBO).

NAH en/of MLK-project

In 2004 is Mind at Work in opdracht van het UWV gestart met het project arbeidsintegratie voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en/of een MLK-indicatie (afkomstig uit het praktijkonderwijs). Deze doelgroep heeft vaak problemen bij het vinden en behouden van een werkplek. Mind at Work heeft veel ervaring en affiniteit met deze specifieke doelgroep.

In dit project zijn deze mensen intensief voorbereid en begeleid bij hun zoektocht naar werk. Er is veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mogelijkheden en beperkingen, zodat de complexe problematiek uiteen gerafeld werd en er een optimale aansluiting met de arbeidsmarkt gezocht kon worden. Daarnaast lag het accent op de communicatie met de (potentiële) werkgever.

Na plaatsing bij een werkgever, vond gedurende een half jaar nazorg plaats. Indien nodig werd daarna jobcoaching geregeld. In het najaar van 2006 is dit project succesvol afgerond.

Bestandsanalyses

In opdracht van diverse gemeenten heeft Mind at Work de personeelsbestanden van Sociale Werkvoorzieningen onderzocht en van een advies voorzien, gericht op de stimulering van doorstroming naar regulier betaald werk.

Er is in kaart gebracht welke SW-medewerkers zijn aangewezen op een beschermde werkplek en welke medewerkers in principe kunnen worden uitgeplaatst naar de reguliere arbeidsmarkt. Zij zouden via een detachering of begeleid werken en al dan niet met aanpassingen op een reguliere werkplek kunnen functioneren.

Op deze manier kan een SW-organisatie meer kostendekkend werken en biedt zij uitsluitend plaats aan medewerkers die door hun (lichamelijke, psychische of verstandelijke) handicap alleen op een beschermde werkplek kunnen functioneren.

Daarnaast heeft Mind at Work ook enkele bestanden van sociale diensten van gemeenten gescreend.