Onze werkwijze

Onze klanten geven ons een:

Oog voor resultaat en processen

Wat Mind at Work kenmerkt qua werkwijze is de resultaatgerichte en procesmatige aanpak. Wij zijn ervan overtuigd dat een holistische benadering (mens met al zijn facetten in zijn/haar context, ons zogenaamde vijf-pijlermodel) het beste werkt. Aspecten als de balans tussen werk en privé, gezinsachtergrond, en fysieke en mentale conditie zijn van groot belang bij het al dan niet realiseren van ambities op werkgebied. Wij houden rekening met de totale mens en zijn ontwikkeling, zonder daarbij  het doel uit het oog te verliezen.

Toegepast wetenschappelijk onderzoek

Door ons bezig te houden met toegepast wetenschappelijk onderzoek en gespecialiseerde projecten weten wij telkens opnieuw diensten te ontwikkelen die daadwerkelijk ondersteuning bieden voor jongeren,  mensen met een (flinke) afstand naar de arbeidsmarkt en/of voor mensen met een beperking, aangeboren of ontstaan bijvoorbeeld door hersenletsel of whiplash. Regelmatig publiceren wij ook over ons onderzoek en de resultaten hiervan. Klik hier voor het publicatie-overzicht. Wilt u een bepaalde publicatie van ons ontvangen? Laat het ons weten via het contactfomulier!

Aandacht voor de unieke persoon

Iedere klant krijgt bij Mind at Work een vast aanspreekpunt. Hij kent zijn klant door en door en is verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van een opdracht. Hij is op de hoogte van alle stappen die de klant zet, dient daarbij als deskundig adviseur, klankbord, aanjager en coach. Hij zorgt er ook voor dat er tijdige afstemming is met alle betrokken partijen. Zijn persoonlijke betrokkenheid schept de voorwaarde voor de kwaliteit, een soepel verloop en het resultaat van de opdracht.
Betreft het een re-integratie-traject? Dan vindt u in onze informatiebrief ‘Rechten en plichten bij re-integratie’  precies welke rechten maar ook plichten u heeft bij een traject gericht op het vinden van werk.

Snel gedegen kwaliteit

Omdat Mind at Work meerdere disciplines (w.o. psychologen, arbeidsdeskundigen, re-integratieconsulenten, arbeidsdeskundigen, trainers) in huis heeft, zijn we in staat in korte tijd een helder en gedegen beeld te scheppen voor klant en opdrachtgever (bedrijven/overheden) en daarbij de juiste interventie te adviseren. Snelheid zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet (helemaal) tevreden bent. Ook dat horen wij graag van u, zodat wij hier iets aan kunnen doen. Hiervoor hebben wij een klachtenreglement en een klachtenformulier.

Onze GZ-psychologen handelen conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Hierin is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en hoe te handelen als er een klacht is over de zorg. In dit kader  zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachten- en geschillen commissie, P3NL. Heeft u een klacht die betrekking heeft op de GB-GGZ, dan geldt hiervoor een aparte procedure. Klik hier voor het klachten- en geschillenreglement P3NL en het bijbehorende klachtenformulier.

Communiceren rond de vraag

Verder is Mind at Work doordrongen van het belang van tijdige en goede communicatie; korte lijnen, transparante afspraken en vaste contactpersonen zorgen voor een grote betrokkenheid bij de opdrachtgever. Op deze manier geven wij optimaal vorm aan onze vraaggestuurde aanpak en kunnen wij meedenken en pro-actief adviezen geven aan onze opdrachtgevers.

Privacy

Privacy is belangrijk voor Mind at Work. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en waarborgen dat met een privacyreglement en privacyverklaring die voldoen aan de regelgeving die de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) van ons vraagt.

Medezeggenschap

Mind at Work heeft een cliëntenraad die regelmatig bijeenkomt en de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten bevordert. De cliëntenraad werkt volgens het reglement cliëntenraad dat u hier kunt inzien. Wij zijn altijd op zoek naar cliënten/ betrokkenen die interesse hebben om zitting te nemen in de cliëntenraad? Lees hier wat deze functie inhoud en mail naar info@mindatwork.org  om uw interesse kenbaar te maken. Wij nemen graag contact met  u op.

Continue maatwerk

Mind at Work staat ook voor maatwerk. Afhankelijk van de precieze doelstelling van de opdrachtgever en de behoeften van een klant zetten wij onze methodieken in. Door ons grote aantal professionals, die ook gewend zijn flexibel in te spelen op ontwikkelingen, zijn wij in staat continuïteit in maatwerk te leveren.

MVO

Mind at Work werkt met en voor mensen en organisaties en hecht veel waarde aan sociale en ecologische duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is binnen de bedrijfsvoering geïntegreerd. Klik hier voor de volledige MVO-verklaring. Mind at Work is partner van MVO Nederland, de Nationale kennis- en netwerk organisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, u kunt deze hier inzien!  Click here for the english version.