MET NAH OP DE ARBEIDSMARKT

Het leven van klanten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is vaak ingrijpend veranderd. Mind at Work heeft speciaal voor deze doelgroep een programma ontwikkeld om de draad weer op te pakken naar opleiding en/of werk.

Wanneer in te zetten?

Als klanten met NAH in een milde vorm behoefte hebben aan ondersteuning bijvoorbeeld:

  1. bij een re-integratietraject naar de (eigen) werkplek of de (eigen) werkgever;
  2. wanneer deze persoon een uitkering heeft (zoals WW, WIA of WAO) en een baan wil;
  3. wanneer deze persoon geen recht heeft op een uitkering en wil deelnemen aan het arbeidsproces.

Het resultaat

Werken met NAH is haalbaar. Dankzij een duurzame (ervarings-)plek op de arbeidsmarkt groeit het zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de klant. Ook onderhoudt deze via werk een sociaal netwerk.

Werkwijze

Dit is het programma waarmee Mind at Work werkt:
Eerst brengen wij de mogelijkheden en beperkingen nauwgezet in beeld en stellen met de klant een trajectplan op. We onderzoeken voor welke financïele ondersteuningsmogelijkheden hij of zij in aanmerking komt. Mind at Work begeleidt tijdens de re-integratie met jobcoaching en een beroepsanalyse.
Duur traject: gemiddeld twee jaar.
Kenmerkend aan het programma zijn de volgende aandachtspunten:

  1. een zorgvuldige diagnostiek: welke knelpunten worden ervaren in de werkomgeving;
  2. het arbeidsvermogen van de persoon met NAH staan in de begeleiding centraal;
  3. gefaseerde re-integratie waaronder voorbereidende activiteiten zoals dagbesteding, vrijwilligerswerk en stages;
  4. nauwe samenwerking met bijvoorbeeld zorg, onderwijs, overheid en bedrijfsleven;
  5. begeleiding door een multidisclipinair team bestaande uit psychologen, arbeidsdeskundigen en (para)medische specialisten.