BELASTBAARHEIDSONDERZOEK

Het belastbaarheidsonderzoek is gericht op het vaststellen van mogelijke fysieke en/of psychische beperkingen die iemand heeft ten aanzien de duur en belastbaarheid bij het verrichten van arbeid. Het onderzoek bestaat uit een medische, arbeidsdeskundig en eventueel een psychologisch onderzoek.

Wanneer in te zetten?

Het belastbaarheidsonderzoek kan bijvoorbeeld door gemeenten worden ingezet voor klanten met een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) om te toetsen of zij in aanmerking komen voor een re-integratietraject.

Het resultaat

Het belastbaarheidsonderzoek geeft:

  1. een uitgebreide heldere rapportage waarin wordt vastgesteld of de klant in aanmerking komt voor de no-riskpolis of premiekorting via het UWV Werkbedrijf;
  2. een gedegen en genuanceerd beeld in welke mate een klant in staat is regulier danwel gesubsidieerd werkzaamheden te verrichten, zowel qua arbeidsduur als belastbaarheid;
  3. Advies of en wanneer een eventuele herbeoordeling dient plaats te vinden;
  4. Zoveel mogelijk draagvlak bij de klant voor de conclusie van het rapport.

Werkwijze

Na aanmelding (door de betrokkene zelf of een opdrachtgever) wordt de klant telefonisch uitgenodigd voor een diagnosegesprek met de verzekeringsarts en voor een arbeidsdeskundig onderzoek door de arbeidsdeskundige. Deze afspraken vinden na elkaar plaats en worden schriftelijk bevestigd aan betrokkene. De afspraken vinden bij voorkeur bij de klant thuis plaats danwel op kantoor van Mind at Work te Almere. De verzekeringsarts ziet de klant en stelt aan de hand van een medisch onderzoek vast of er sprake is van structureel functionele beperkingen (arbeidsduur en belastbaarheid). De verzekeringsarts stelt hiertoe een rapportage op met een functionele mogelijkheden lijst (FML). De arbeidsdeskundige relateert de structureel functionele beperkingen aan de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en legt een relatie tussen de belastbaarheid van de klant en de eisen die een beroepsfunctie stelt. De arbeidsdeskundige stelt een stappenplan op voor de begeleiding van de klant richting re-integratie. Indien de verzekeringsarts het nodig acht vindt er aanvullend een psychologisch onderzoek plaats. De uitkomsten van de onderzoeken worden in een rapportage verwerkt en verstuurd aan de opdrachtgever en de betreffende klant. Doorlooptijd traject: 4 weken.